- Numerologie - dominantní číslo 1, 2, 3, 4

31. května 2014 v 9:09 | Lena |  - Numerologií k porozumění osobně

Vibrace dominantního čísla nám také dávají specifické vlastnosti, které vyjadřujeme na cestě svého života. Dnes si ukážeme, jak toto číslo získat a následně nahlédneme na jeho charakteristiku.

K získání dominantní číslice potřebujeme tabulku, dle které si nejprve vypočítáme klíčové číslo jména, číslo duševní a přidáme čísla data narození. Já používám tabulku bez písmene ch, jelikož výpočty a charakteristiky osob dle pozorování jejich vlastností mi více souhlasí.

Jak na to? Je to jednoduché
Nejprve si napíšeme celé datum narození osoby, která nás zajímá.
K tomu připíšeme její křestní jméno, nebo přezdívku v podobě, ve které je nejčastěji oslovována a kterou sama používá.
Příklad: Sandra 23.11.1979
Počáteční písmeno, v tomto případě S si vyhledáme v tabulce

S náleží číslo 1 > čili toto je klíčové číslo jména
Dále v tabulce vyhledáme čísla náležící všem samohláskám obsažených ve jméně, sečteme je a zredukujeme na jednu číslici. V našem případě máme písmeno A dvakrát, A=1, 1+1 = 2 > duševním číslem je tedy dvojka.
Dále stejným způsobem sečteme číslo dne narození = 23 = 2+3 = 5
Číslo měsíce - 11 = 1+1 = 2
Číslo roku = 1979 = 1+9+7+9 = 26 = 2+6 = 8
Životní číslo získáme sečtením všech čísel data narození a jejich zkrácením do podoby jednoho čísla. V případě výpočtu životního čísla, které nám dá podklady pro číslo dominantní tentokrát krátíme do jedné samostatné číslice i jedenáctku. V našem případě je životním číslem 6

Vše si můžeme přehledně napsat:
Počáteční klíčové číslo = 1
Duševní číslo = 2
Číslo dne = 5
Číslo měsíce = 2
Číslo roku = 8
Životní číslo = 6

Zde se nám ukázal celkový obraz všech potřebných čísel. A nyní hledáme ta, která se nejvíce opakují. Pokud nám vyjde více opakujících se čísel, pak se řídíme dle nejvyššího počtu. Pokud je více číslic s nejvyšším počtem, pak si přečteme charakteristiku všech. Může nastat i situace, kdy se všechny výsledná čísla vyskytují pouze jednou. Zde tedy dominantní číslo nemáme. V případě našeho příkladu je dominantním číslem DVOJKA.

A nyní si rozebereme charakteristiku jednotlivých čísel

Dominantní číslo 1
U osob s tímto dominantním číslem je často klíčovým slovem jejich života - získávání velké vnitřní síly díky zkušenostem a poznáváním hluboké disciplíny. V dětství, nebo rané dospělosti se totiž mnohdy setkávají s určitým nezájmem rodičů, nebo alespoň jednoho z nich o jejich osobu a její rozvoj. Tento nezájem může být způsoben několika okolnostmi. Buďto se jedná o situaci, kdy mnoho pracují, a tudíž nemají tolik času věnovat se dítěti, nebo žijí odděleně a vychovává je pouze jeden z nich. Další variantou může být rodinné prostředí, kde je více sourozenců a osoba s dominantní jedničkou je z nějakého důvodu nucena převzít zodpovědnost za ostatní, tedy v podstatě předčasně dospět. Tímto způsobem částečně přijde o bezstarostnost svého vlastního dětství. Takováto situace jim může připadat vysoce nespravedlivá a často si stěžují na neutěšený osud. Je ovšem třeba vždy myslet na síly Vesmíru a ujasnit si, že nic, co nás potkává není náhoda a vše, co se v našem životě děje má svůj řád a smysl, ikdyž to nemusí být na první pohled patrné. Nikdy nás nepotkává nic, co by s námi a našim vývojem nemělo něco společného.
A právě toto životní období tyto osoby mnohému naučí a v dospělosti jsou připraveni na další cestu svého života. Jsou mnohem odolnější, vnitřně silnější, než mnozí ostatní lidé s jinými dominantními čísly. A pokud tomu tak není, v dalších letech svého života k tomuto poznání a cíli dojdou. Zde se rovněž ukazují ambice zařídit si "konečně" svůj život podle sebe, tedy jít vstříc své kariéře v zaměstnání.

Jelikož jsme u čísla 1 a jednička značí Jsem jeden, v této následnosti se může u lidí s dominantní jedničkou objevovat v některých obdobích života nějaký druh izolace od ostatních. Buďto mohou být jako jedináčci, kdy smutně prožívají absenci sourozence, nebo mají sourozence s podstatným věkovým rozdílem, s nímž si již většinou tolik nerozumí. Aspekt určité izolace se může objevit i v jejich chování, kdy čas od času sami opustí společnost a mají potřebu být sami. Tato povahová vlastnost může být pro některé jejich blízké hůře uchopitelná.

Pro lidičky s dominantním číslem jedna je důležité, aby se naučili být nezávislí, jednička je silné číslo, takže jim k tomu dopomůže. Radovat se z maličkostí, svých úspěchů a především dělit se o tyto prožitky s ostatními. Ve vztazích potřebují spíše úzké kontakty, než povrchnost.

Dominantní číslo 2
U těchto osob se setkáváme s vlastnostmi, jako je citlivost, přirozená intuice, talent hluboce se vcítit do druhých. Takoví lidé mohou být dobrými léčiteli. Někdy o své silné intuici nevědí, přesto ji zcela přirozeně, aniž by si její potenciál uvědomovali využívají během každodenního života.

Díky vysoké míře citlivosti je zde také patrná nižší odolnost vůči stresu. Ten je může natolik ochromit, že, přestože mají talent a schopnosti, nemusí je díky nezvládání stresových situací umět ukázat. Následky stresu se mohou projevovat žaludeční a střevní nevolností, upjatostí, nervozitou a křečovitým sevřením svalstva. Na nich samotných záleží, zde se od těchto pout během života, kdy budou nabývat zkušenosti osvobodí, nebo se stanou jejich otrokem. Zvýšená schopnost vcítit se do nitra ostatních jim někdy může činit obtíže, jelikož mohou nasát vibrace těchto osob, které nemusí být vždy příjemné, např. smutek, zlost, lítost. V těchto případech je nutno odejít, najít si klidné místo a relaxovat. Je velmi důležité naučit se chránit svou energetickou vibraci.
Je také dobré osvojit si všechny vjemy, ujasnit si jejich podstatu, rozumově pochopit a teprve poté reagovat. Ve zvládání této oblasti mohou napomoci různé relaxační a uvolňovací techniky.

Je také dobré naučit se naslouchat svému vnitřnímu Já a pro osoby s dominantní dvojkou to platí dvojnásob. Pokud chtějí dosáhnout dobrého vztahu sami k sobě, k druhým a posunout je na vyšší úroveň, je dobré neutíkat, nevztahovat se do sebe, nestavět se k problémům zády, neboť ty ruší jejich vnitřní harmonii a klid. Naopak, postavit se jim čelem a naučit se je řešit. Tedy neobcházet "oheň", protože, pokud jej obejdeme, jeho síla se zvětší a může nás spálit. Pokud jej však uhasíme, nebezpečí, že se spálíme nehrozí. Dále otevřeně vyjadřovat své názory, nedusit to v sobě. A v neposlední řadě najít pevnou půdu pod nohama, co se týče citovosti. Je to skvělá vlastnost, díky které, pokud ji dokáží uchopit a rozvinout, mohou být prospěšní ostatním.

Dominantní číslo 3
Zde se jeví velká představivost a logika myšlení. Energie těchto osob však může být často rozptylována, jelikož mnohdy disponují talenty ve více oblastech, čili leckdy sami neví kudy se mají dát. Bývají společenští, disponují značným tvůrčím potenciálem a někteří lidé jejich tempu, jak myšlenkovému, tak fyzicky aktivnímu nestačí. Tyto stavy v osobách s dominantní trojkou mohou vyvolávat značnou míru kritičnosti k ostatním.

Díky talentu v mnoha oblastech mohou těmto vlastnostem věnovat mnohem více pozornosti, než svému vnitřnímu Já a harmonii. Zde ovšem může vyvstat problém v oblasti blízkých vztahů s druhými. V takovýchto situacích je pro ně samotné spíše jednodušší se problémům, jenž z tohoto stavu vyvěrají vyhýbat, než je konstruktivně řešit. Je ovšem nutno pochopit, že lze dohromady skloubit jak vztah, tak uskutečňování svých cílů za pomoci a podpory svého talentu.

Lidé s tímto dominantním číslem rovněž disponují vysokou mírou vnitřní, duševní energie. Pokud tento potenciál umí patřičně využít, mohou být velmi úspěšní. Záleží, jaký obor, či sféru si k tomuto tvoření zvolí a zdali v sobě dokáží nalézt vlastní střed rovnováhy a klid v takové míře, aby dokázali tuto energii usměrnit patřičným směrem.
Je třeba dávat si pozor na přílišné rozptylování všemi směry. To na ně a jejich vnitřní klid nepůsobí blahodárně. Pokud jsou zmateni, mohou způsobovat různá nedorozumění v řešení různých situací, ke kterým přistupují zvláštní formou, což ostatní nemusí chápat. V takovýchto případech pak mohou působit, jako velmi zmatení lidé.
Je dobré naučit se najít svůj klid pomocí meditací, relaxu, věnovat se různorodým činnostem. Podstatné je - nezůstávat v rutině, která by mohla roztříštit jejich všestranné myšlení.

Dominantní číslo 4
Tito lidé většinou nejdou po hlavě do všech situací, jež se naskytnou, naopak, než se do něčeho pustí, řádně zváží možná pro i proti. Obvykle pak díky tomuto charakterovému rysu nedělají tolik chyb, jako jiní.

Osoby s dominantní čtyřkou se v dětství často setkávají s nechápavými, nebo velmi přísnými rodiči. Mohou takoví být oba, nebo pouze jeden, každopádně, tento jev je poměrně častý. Rodiče mohou bránit ve vlastním vývinu a vývoji, kdy chtějí sami určovat, jakým směrem se bude dítě ubírat. Situace může dojít až tak daleko, že rodiče, nebo rodič je vůči dítěti velmi neurvalý, kritický, nebo k němu staví tvrdý postoj. Lidé s dominantním číslem 4 se tyto problémy snaží řešit a mohou tak dozrát a dosáhnout met dospělosti dříve, než jejich vrstevníci. Oni sami, jako rodičové jsou pak většinou mnohem zralejší a snaží se ke svým dětem chovat jinak, než tomu byli zvyklí u svých rodičů.
Co se týče jejich snahy vymanit se z kritického fluidu rodičů, někdy se jim to podaří brzy, v některých případech však trvá delší dobu, než frustrační otisk, jenž jim toto jejich chování způsobilo překonají a nabudou víru ve vlastní schopnosti a více sebedůvěry. Než se jim to podaří, mohou dál pokračovat v obdobném stylu života, na něž byli "zvyklí" a svého budoucího partnera pro život hledají ve vodách, kde se lidé chovají obdobně. V takovémto nerovném partnerství pak sehrávají roli submisivní strany.

Důležitost je kladena v oblasti vyvažování svých fyzických sil. Je to důležité, aby byli v pohodě a harmonii. V opačném případě může docházet k fyzickým úrazům, nebo různým nedorozuměním. Je také vhodné, aby se naučili vyjadřovat své pocity, ať slovně, nebo alespoň fyzicky, tedy zhmotňováním myšlenek do fyzické roviny.Lena


Pro pochopení celkové osobnosti je nutno pročíst celý rozbor > ZDE
.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 jakub jakub | E-mail | 6. října 2017 v 13:53 | Reagovat

dobry rad, rad bych se zeptal na to, co to znamena, když stale vidim cisla 1,2,3 a 4. Vetsinou když je 12:34 hodin. Dekuji.

2 Lena / autorka Lena / autorka | Web | 7. října 2017 v 17:25 | Reagovat

1/ Zdravím Jakube.
V životě se mi potvrdila má hypotéza, že vše disponuje vibracemi, čísla samozřejmě rovněž. Pokud se Ti zobrazuje tato číselná kombinace, sečti si všechny tato čísla dohromady a výsledné zredukuj na 1 číslo, dále zde nahlédni do rubriky "Krůčky ke štěstí" na tzv. Andělská čísla, kombinace 0-50. Tam nalezneš odpověď.
Pak také můžeš nahlédnout na význam jednotlivých čísel 1, 2, 3, 4. Největší váhu má však sečtené číslo.

A zkus se soustředit na správné psaní, zpráva prostá háčků, čárek nebudí důvěru, máš na to, abys to zvládl lépe.

Hezký den. L

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama