- Vzkaz indiánského náčelníka každému člověku na Zemi

19. prosince 2013 v 0:07 | Lena |  - Nový Věk osobně

Začátkem si dovolím několik slov: Zhruba před třemi lety si Matka Země "vybrala ty, jež budou jejím prostřednictvím promlouvat a otevírat." V tomto časovém období došlo k aktivaci a otevření energetického vyzařování Země a tito lidé zcela přirozeně poznali, že přišel jejich čas. Jsou zde proto, aby plnili tento úkol a víceméně od svého dětství zde na tento povel Země podvědomě čekali. Abych vysvětlila význam- jedná se o osoby, které jsou propojeny s vibracemi Země a navzdory zmatku i necitu technické civilizace s ní a Vesmírem nikdy neztratili kontakt, vnímají její pohnutky, bolest i utrpení. Principielně se to dá přirovnat ke spojení matky se svým dítětem, či lidí a tvorů, jež pojí hluboké přátelství> vždy poznají, i na dálku, pokud s tím druhým něco není v pořádku a něco se děje. Maminky a ti, kterých se má slova týkají mi potvrdí. Ale k věci. Tito lidé jsou zde proto, aby druhým předávali poselství Země, tedy její současný stav. To, jak se cítí a co hrozí do budoucna, pokud lidstvo nezmění svůj postoj a chování k ní. A lidstvo by mělo jejich promluvám naslouchat.

Prozatím probíhá boj mezi těmi dobrými a těmi špatnými, tedy mezi světlem a temnotou. Jak tento souboj dopadne záleží na všech lidech. Čím více světla, tím méně tmy a naopak. Více není třeba říkat. V tomto článku jsem psala o určitém varování Země do budoucna. Je zde nebezpečí, že voda zmizí a podle dostupných informací dochází k vysychání podzemních pramenů. Obchodujete s akciemi? Investujte do vody a je velká pravděpodobnost, že v budoucnu budete boháči. Naplňte si chřtány zlatem, ale jsem zvědavá, z čeho se napijete, až vyschne celá Země. Zda budou prameny vysychat i nadále, záleží také na Vás. Zda budete i nadále sedět doma za pecí a koukat na bednu (televizi) s pivem v jedné a chipsy v druhé ruce, nebo něco začnete dělat.
Tolik krátce vzkaz pro lidi, jež se toto chování týká, tedy hamižné a lhostejné.

A nyní se s Vámi chci podělit o důležitý vzkaz váženého indiánského náčelníka a jednoho z duchovních vůdců národa Lakotů, Nakotů a Dakotů - Arvola Hledícího koně. Tento vzkaz měl být sepsán před lety, ale jeho hlas je silný stále, zejména v nynější době. Údajně byl veřejně věnován jednomu člověku a sepsán po útoku na Dvojčata v USA, já si však dovolím tento vzkaz předat prostřednictvím mých stránek VŠEM, jelikož jeho slova jsou platná a promlouvají ke všem lidem naší planety Země.


Hledící kůň - fotografie výše, snad jde o jeho osobu, se měl narodit v roce 1954 v Jižní Dakotě a ve věku pouhých dvanácti let mu byla předána zodpovědnost, stát se v pořadí 19. strážcem Posvátné dýmky Bílého bizoního telete, kterou lakotskému lidu spolu s posvátnými obřady předala Bílá bizoní žena. Celý svůj život usiloval o náboženskou svobodu, ochranu posvátných území, kulturní přežití a obrodu svého lidu.

V roce 1993 se spolu se stařešiny dalších národů v New Yorku zúčastnil konference Organizace spojených národů nazvanou "Pláč Země", kterou zahájil úvodní modlitbou.
V roce 1996 obdržel prestižní kanadskou cenu Wolf Award, která je udílena za celoživotní přínos pro Mír. Poprvé byla tato cena udělena prezidentu Jihoafrické republiky Nelsonu Mandelovi. V témže roce byl náčelník pozván do USA, aby promluvil o Míru a jednotě.
Setkal se také s Dalajlámou, aby tak navázal vztah mezi tibetským a lakotským národem.
Byl také pozván do New Yorku k provedení obřadu "Utírání slz" na místě útoku na Světové obchodní centrum.

Tento vzkaz je věnován právě Tobě, kdož čteš tato řádky, nezapomeň.
Prosím, věnuj při čtení tichou myšlenku naší Zemi a všem lidem.
Lena
Mitákuye (Můj příbuzný),

já, Arvol Hledící kůň, náčelník národa Lakotů, Dakotů a Nakotů, Tě chci v této době požádat, abys pochopil domorodý pohled na to, co se událo v Americe, kterou nazýváme "Želvím ostrovem".

Již šest let soustředím svou práci na úsilí sjednotit celosvětové společenství prostřednictvím poselství, které jsme obdrželi při našich posvátných obřadech, o uznání Světového dne Míru a modlitby jako doby, kdy se máme duchovně sjednotit, každý po svém vlastním způsobu, nebo ve své víře ve Stvořitele. V poselstvích, která nám byla předána ze Starodávných proroctvích, jsme byli varováni před touto dobou, v níž dnes žijeme, ale také jsme dostali důležité poselství o tom, jaké řešení může tuto strašlivou dobu zvrátit.

Hloubku tohoto poselství můžeš docenit, když pochopíš význam Posvátných území. Je důležité, aby sis uvědomil celkovou vzájemnou propojenost toho, co se dnes děje, v souvislosti s přetrvávajícím masakrem, ke kterému dochází v jiných zemích i v naší Americe. Dozvídám se o těchto důležitých skutečnostech o Posvátných územích od svých 12ti let, kdy jsem obdržel Posvátný vak dýmky Bílého bizoního telete a jeho učení. Náš lid se snaží ochraňovat Posvátná území od počátku času. Lidé musí porozumět starosti o ochranu Posvátných území, která jde hlouběji, než ochrana svatyní postavených lidmi.

Naši lidé stavěli podobné stavby a svatyně, aby naznačili a připomněli význam síly Posvátného území. Po mnohá desetiletí jsme svědky jejich ničení, uvědomujeme si však, že to, co je důležité, leží pod nimi. Tato místa jsou znesvěcována už několik staletí a právě to nás přivedlo do tohoto nebezpečí celosvětové nestabilnosti.

Rozhlédni se kolem, naše Matka Země těmito násilnými zásahy těžce onemocněla a my stojíme na pokraji destrukce zdravého a životadárného přežití budoucích generací, dětí našich dětí.

Naši předkové se snažili před neustálými násilnými zásahy chránit naše Posvátné území v Jižní Dakotě zvané Posvátné Černé hory - "Srdce Všeho, co je". Naši předkové nikdy neviděli toto území ze satelitního pohledu, ale teď, když je tento obraz díky moderním technologiím k dispozici, vidíme, že pohoří má tvar srdce a když se obrázky ukazují v rychlém sledu za sebou, vypadají jako pulsující srdce. Diné ochraňují Velkou horu, kterou nazývají játry, a teď, když zde vznikají uhelné doly, trpíme a budeme trpět ještě více těžbou uhlí a s ní spojenými jedovatými procesy. Aboridžinové varovali před ničivými účinky globálního oteplování na korálové útesy, které považují za čističe krve Matky Země. Naše posvátná voda je znečištěna.

Mezi domorodými národy deštného pralesa se traduje, že deštný prales jsou plíce, které potřebují chránit. Brazilská vláda nyní schválila odtěžení 50 % tohoto Posvátného území. Národ Gvičin se potýká s problémem ropných vrtů na pobřežním území Arktické národní přírodní rezervace, která je Gvičinům známá jako "Tam, kde začíná život!" Pobřežní rovina je také místem zrodu různých jiných životních forem zvířecích národů. Smrt těchto zvířecích národů zničí i domorodé národy na tomto území.

Jak bude tento destruktivní vývoj po celém světě pokračovat, budeme svědky vymírání mnoha dalších zvířecích, rostlinných a lidských národů, protože lidstvo zneužívá moc a nechápe "rovnováhu života". Domorodí lidé varují, že tento destruktivní vývoj přivodí zkázu na celosvětové úrovni.

Jsou mnohá další domorodá poznání a vědění o Posvátných územích Matky Země a jejich propojení (čakrách Matky Země) s naším duchem, která budou mít dopad na naše budoucí pokolení. Tamní lidé dosud trpí touto kontaminací a přicházejí o svá živobytí právě teď, kdy píšu tato slova. Je zapotřebí, abychom se rychle posunuli k jiným formám energie, které budou bezpečné pro všechny národy na Matce a aby došlo k posunu v myšlení těch, kdo pokračují v ničení celého našeho celosvětového společenství. Pokud to neuděláme, síla destrukce nás přemůže. Naši předkové předpověděli, že jednoho dne bude voda na prodej. Tenkrát to bylo neuvěřitelné, vždyť vody bylo všude tolik, byla čistá a plná síly, výživných látek a ducha. Dnes si musíme čistou vodu kupovat a všechny výživné minerály z ní byly už stejně odstraněny - je to pouhá tekutina. Jednoho dne bude voda nad zlato, příliš drahá na to, aby si ji někteří mohli dovolit. Ne každý bude mít právo pít nezávadnou vodu. Nedokážeme docenit a ctít naše Posvátná území, chceme si urvat minerály a dary, které pod nimi leží, jako kdyby Matka Země byla pouhá zásobárna a nikoli samotný Zdroj Života.

Napadat národy a využívat další zdroje k dokonání zkázy a likvidace ve jménu Míru není řešením! Musíme pochopit, jak všechna tato rozhodnutí ovlivňují celosvětový národ. Ani my nebudeme imunní vůči jejich dopadům. To, že jsme připustili kontaminaci naší potravy a země, nyní ovlivňuje způsob našeho myšlení. "Choroba mysli" nakazila světové vůdce a mnoho členů našeho celosvětového společenství, kteří se domnívají, že odvetné útoky a destrukce národů přinesou Mír.

Naše proroctví říkají, že se nyní nacházíme na rozcestí. Buď se duchovně sjednotíme jako celosvětový národ, anebo nás čeká chaos, pohromy, choroby a slzy v očích našich příbuzných.

V dobách katastrof je smutné říkat, že pouze v takovouto dobu se duchovně sjednocujeme, ale nesmíme ji poskvrnit zlobou a odvetou. Jsme jediný druh, který si ničí Zdroj Života, tedy Matku Zemi, ve jménu moci, minerálních zdrojů a vlastnictví země, s použitím chemikálií a metod válčení, které začínají být nezvratné, protože Matka Země začíná být unavená a už neunese další dopady válek.

Žádám Tě, aby ses ke mně v tomto úsilí připojil. Máme vizi, že se lidé všech kontinentů bez ohledu na svou víru ve Stvořitele sjednotí na svých posvátných územích v posvátné chvíli, aby se spolu modlili, meditovali, rozmlouvali a podpořili tak posun energie k ozdravení naší Matky Země a přiblížili se univerzálnímu vědomí k dosažení Míru. S každým dnem, který nás přibližuje k tomuto dni společného soustředění, vyzývám národy celého světa, aby se připojily k celosvětovému šíření poznání, že každý z nás může přispět každým dnem, kdy kráčí ve vděčnosti za další den, který nám byl darován a začne se rozpomínat na vzdávání díků za posvátnou potravu, kterou nám také daruje naše Země, aby léčivá síla výživy mohla být nasměrována k tomu, aby ozdravila naši mysl a ducha.

Toto nové tisíciletí buď uvede věk harmonie, anebo přivodí konec života, tak jak ho známe. Hladomor, války a toxický odpad jsou charakteristickým znakem Velkého mýtu o pokroku a vývoji, který vládl minulému tisíciletí. Ocitli jsme se na místě a v době velké naléhavosti. Osud budoucích generací spočívá v našich rukou. Musíme pochopit, že existují dvě cesty, po kterých se můžeme svobodně vydat - pozitivní (poznámka L - kladná) cesta, nebo negativní (záporná) cesta, duchovní cesta, nebo materiální cesta. Je to jen naše volba - volba každého z nás a závisí pouze na nás.

Ty sám jsi ten, kdo se musí rozhodnout. Ty sám a pouze Ty můžeš učinit tuto rozhodující volbu. Podle toho, jak se rozhodneš, takovým se staneš a budeš kráčet tak, abys ctil, nebo nectil své příbuzné. Nemůžeš uniknout důsledkům svých rozhodnutí. Na Tvém rozhodnutí závisí osud celého Světa.

Musíš se rozhodnout. Nemůžeš se tomu vyhnout. Každý z nás přišel v tuto dobu sem na toto místo, aby osobně rozhodl o budoucnosti lidstva. Domníval ses, že by Stvořitel v době tak strašlivého nebezpečí tvořil zbytečné lidi? Poznej, že Ty sám JSI pro tento Svět nezbytný. Věř tomu!

Pochop, že je to zároveň požehnání i závazek. Tebe osobně je zoufale zapotřebí k tomu, abys zachránil duši tohoto Světa. Myslel sis, že jsi sem přišel pro něco menšího?V Posvátném Kruhu Života, kde není začátku ani konce!

Mitákuye Oyásin,
Náčelník Arvol Hledící kůň
Strážce Posvátné dýmky Bílého bizoního telete 19. generace


- Další články náležící kategorii - Nový Věk > ZDE - 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jarka Jarka | E-mail | 19. prosince 2013 v 18:35 | Reagovat

Nádherný článek a velice pravdivý.Pohltil mne zcela svou moudrostí a měli by si ho přečíst všichni lidé na této Zemi.
Milá Leno přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 PEVNÉ ZDRAVÍ,HODNĚ LÁSKY ŠTĚSTÍ A ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI.
Jarka

2 Živá Voda - Lena Živá Voda - Lena | 20. prosince 2013 v 0:33 | Reagovat

Děkuji za přání, i já Vám přeji vše nej nej v následujícím roce, hodně štěstí, zdraví, hojnosti a dobré lidi po Vašem boku. :)

3 Ludmila Ludmila | E-mail | 14. října 2014 v 17:54 | Reagovat

Z celého srdce děkuji za zveřejnění tohoto krásného,poutavého a velmi přínosného čtení!To by měly číst děti už na základní škole a určitě by vše bylo jiné.Je třeba dětem od malička vštěpovat lásku k přírodě a učit je vážit si skutečných hodnot.Přeji si,aby bylo zveřejněno co nejvíc takhle hodnotných a smysluplných článků.Děkuji-Ludmila

4 Josef Josef | 8. února 2017 v 11:09 | Reagovat

Dobrý den, posílám všem kdo chce něco pro sebe a druhé udělat stránky k uzdravení: Sdělení admina: nepovolená reklama stránek, které mimo různé návody propagují strašení lidí byla odstraněna

5 Lena / autorka Lena / autorka | 8. února 2017 v 11:35 | Reagovat

[Smazaný komentář] Pane Josefe, bez urážky, ale propagujete zde své stránky s názvem Andělů, a přitom v sobě nemáte ani tolik slušnosti, aby jste požádal o umístění "reklamy". Kdo se "odvolává" na Anděly, disponuje jiným chováním. Patrně jste zvyklý, že Vám toto chování prochází. Zde jste ovšem na stránkách, které mají úroveň, a po pročtení některých propagovaných materiálů na Vámi uvedených webech, některé jsou sice zajímavé, ovšem některé naopak děsí, neshledávám vaše stránky, jako plně prospěšné. A promiňte, Vy o Andělech mnoho nevíte.

Nemám čas prohlížet vše, proto si kladu otázku, zdalipak na svých stránkách propagujete také web Živá Voda Lena. Protože autorka, na rozdíl od některých, na vašich stránkách propagovaných osob, má lidem opravdu co říci.

Mějte hezký den

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama